യൂത്ത് ക്യാംമ്പ്-"Exodus - 2018

ഇടവകയിലെ എല്ലാ യുവജനങ്ങളേയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് യൂത്ത് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.

Latest News

View all

പ്രളയ ബാധിതർക്ക് സ്നേഹസഹായം.

കേരളത്തെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയ മഹാപ്രളയ

First Holy Communion

കത്തീഡ്രൽ കുടുംബത്തിലെ 170 കുട്ടികൾ ഈ

Photo Gallery

View all