മതബോധന വർഷം ഉദ്ഘാടനം 2020-20

2020-21 വർഷത്തിലെ മതബോധന അദ്ധ്യാനവർഷം ബഹുമാനപെട്ട വികാരി ഫാ. ആന്റു ആലപ്പാടൻ ഉദ്ഘാടനം നടത്തി. ബഹുമാനപെട്ട കൊച്ചന്മാരും മതബോധന യൂണിറ്റ് ഹെഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

Latest News

View all

ദൈവസന്നിധിയിൽ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം

കത്തീഡ്രൽ KCYM ന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നവംബ

സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ

കത്തീഡ്രൽ ഇടവകയിലെ സോഷ്യൽ ആക്ഷന്റെ അ

മതബോധന വർഷം ഉദ്ഘാടനം 2020-20

2020-21 വർഷത്തിലെ മതബോധന അദ്ധ്യാനവർഷം ബഹ

Photo Gallery

View all