മതബോധന വർഷം ഉദ്ഘാടനം 2020-20

2020-21 വർഷത്തിലെ മതബോധന അദ്ധ്യാനവർഷം ബഹുമാനപെട്ട വികാരി ഫാ. ആന്റു ആലപ്പാടൻ ഉദ്ഘാടനം നടത്തി. ബഹുമാനപെട്ട കൊച്ചന്മാരും മതബോധന യൂണിറ്റ് ഹെഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

Latest News

View all

മതബോധന വർഷം ഉദ്ഘാടനം 2020-20

2020-21 വർഷത്തിലെ മതബോധന അദ്ധ്യാനവർഷം ബഹ

കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ സഹായവുമായി കത്തീഡ്രൽ കുടുംബം

കോവിഡ്-19 മഹാമാരിയുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സ

പ്രളയ ബാധിതർക്ക് സ്നേഹസഹായം.

കേരളത്തെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയ മഹാപ്രളയ

Photo Gallery

View all