മതബോധന വർഷം ഉദ്ഘാടനം 2020-20

2020-21 വർഷത്തിലെ മതബോധന അദ്ധ്യാനവർഷം ബഹുമാനപെട്ട വികാരി ഫാ. ആന്റു ആലപ്പാടൻ ഉദ്ഘാടനം നടത്തി. ബഹുമാനപെട്ട കൊച്ചന്മാരും മതബോധന യൂണിറ്റ് ഹെഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

Latest News

View all

2021- 2022 പുതിയ കൈക്കാരൻമാർ

കത്തീഡ്രൽ ഇടവകയുടെ പുതിയ കൈക്കാരൻമാ

സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ

കത്തീഡ്രൽ ഇടവകയിലെ സോഷ്യൽ ആക്ഷന്റെ അ

മതബോധന വർഷം ഉദ്ഘാടനം 2020-20

2020-21 വർഷത്തിലെ മതബോധന അദ്ധ്യാനവർഷം ബഹ

Photo Gallery

View all